is bhv verplicht

Waar staat BHV eigenlijk voor?

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een werkgever is verplicht om één of meer werknemers op te leiden tot bedrijfshulpverlener. Bij gevaarlijke situaties op het werk moeten letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk worden voorkomen. Bedrijfshulpverleners helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Een BHV-er, helpt bijvoorbeeld bij het ontruimen, blussen van een brand of geeft eerste hulp waar nodig. Het is de taak van de BHV-er om ervoor te zorgen dat werknemers en bezoekers geen of minimale letsels en schade oplopen.

BHV verplicht?

Regels met betrekking tot bedrijfshulpverlening worden beschreven in de Arbowet. Artikel 3.e van de Arbowet omschrijft dat iedere werkgever BHV verplicht moet kunnen bieden. De werkgever mag deze taken zelf uitvoeren maar mag ook, zoals omschreven in Artikel 15 zich laten ondersteunen.

In artikel 3.e van de Arbowet staat:

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:

E. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;

Artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet:

 • De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
 • 2 Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
 • De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

BHV verplicht voor ZZP-ers?

Ben je een eenmanszaak of ZZP-er, ook dan is juist belangrijk om een BHV-certificaat te hebben. Vaak omdat je binnen meerdere bedrijven werkzaam bent en niet weet of het binnen die organisatie allemaal juist is geregeld.

Hoeveel BHV-ers

Het aantal BHV-ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Maar bijvoorbeeld een ontruiming in een groot bedrijf met 3 verdiepingen te coördineren, kun je niet geheel in je ééntje. Dus is het verstandig meerdere BHV-ers aan te stellen. Ook is het verstandig als werkgever rekening te houden met drukke tijdstippen, vakanties, ploegen en ziektes. Als werkgever mag je zelf te werk gaan als BHV-er. Indien afwezig, moet er dan wel een vervanger zijn die de taken kan overnemen.

Taken van een BHV-er:

 • een beginnende brand bestrijden
 • levensreddend handelen
 • reanimeren ( ook met AED)
 • communiceren tijdens een calamiteit
 • ontruimen en evacueren

De werkgever moet ervoor zorgen dat iedereen weet wat hij/zij moet doen in het geval van een noodsituatie. Daarbij is het noodzakelijk dat alle BHV-ers beschikken over een  zodat zij de taken juist kunnen uitvoeren.

Is een BHV herhaling verplicht?

Zoals je kunt lezen in de wet, staat er niet specifiek iets over herhaling. Wel staat in de wet dat de werknemer/werkgever op het moment van een incident of calamiteit, de taken juist moeten kunnen uitvoeren en nog steeds over de voldoende kennis en vaardigheden beschikken. En de vraag is of ze na een jaar nog steeds over beschikken over de juiste kennis? Door jaarlijks een herhalingscursus te volgen is de werkgever ervan verzekerd de BHV-ers de wettelijke taken naar behoren kunnen uitvoeren

Helaas gebeuren er elke dag ongelukken, klein en groot. Laat je niet verrassen en zorg dat je weet wat je moet doen. Met een BHV cursus ben jij voorbereid, weet je jouw verantwoordelijkheid, en ken je de materialen. Weet wat je moet doen in onvoorzien situaties. Een ongeluk zit in een klein hoekje.